Tallinna Linnavolikogu  2017
otsuse nr

LISA 1

 

 

 

         

NÕMME LINNAOSA ÜLDPLANEERING

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALLINNA LINNAPLANEERIMISE AMET

TALLINN 2017 

 

 

Sisukord

 

SISSEJUHATUS.. 6   (docx)

1. LINNAOSA RUUMILISE ARENGU PÕHISUUNAD
    JA ÜLDPLANEERINGU PÕHIÜLESANDED.. 7   (docx)

1.1.  ÜLDOSA. 7

1.2.  RUUMILISE ARENGU PÕHISUUNAD.. 7

1.3.  ÜLDPLANEERINGU PÕHIÜLESANDED.. 9

2. ÜLDPLANEERINGUS KASUTATAVAD TERMINID.. 10   (docx)

3. ÜLDISED PLANEERIMISE, PROJEKTEERIMISE
   JA EHITAMISE NING KRUNTIDE KASUTAMISE TINGIMUSED
.. 11   (docx)

4. MAAKASUTUSE JUHTOTSTARBED JA EHITUSTINGIMUSED.. 13   (docx)

4.1.   Pereelamute ala (Ep) 13

4.2.   Väikeelamute ala (Ev) 16

4.3.   Korterelamute ala (Ek) 19

4.4.   Segahoonestusalad (S) Error! Bookmark not defined.

4.5.   Ettevõtlusala, tootmis- ja laondusettevõtete kõrvalfunktsiooniga (B + T) 24

4.6.   Väikeelamute ala, ettevõtlusala kõrvalfunktsiooniga (Ev + B) 26

4.7.   Korterelamute ala, ettevõtlusala kõrvalfunktsiooniga (Ek + B) 29

4.8.   Avalikult kasutatavate ja sotsiaalobjektide ala (A) 31

4.9.   Riigikaitsemaa ala (RR) 32

4.10. Tehnoehitiste maa-ala (OT) 32

4.11. Roheala (H) 32

4.12. Liiklusala (L) 33

4.13. Kalmistute maa-ala (K) 33

4.14. Mäetööstusala (TM) 33

5. NÕMME MILJÖÖVÄÄRTUSLIKE HOONESTUSALADE PIIRIDE
    NING KAITSE- JA KASUTAMISTINGIMUSTE MÄÄRAMINE
.. 35   (docx)

5.1.  EESMÄRK, MILJÖÖVÄÄRTUSLIKE HOONESTUSALADE PIIRID.. 35

5.2.  MILJÖÖVÄÄRTUSLIKE HOONESTUSALADE KAITSE- JA KASUTAMISTINGIMUSED.. 38

  5.2.1. TERMINID JA ÜLDPÕHIMÕTTED.. 38

  5.2.2. HOONETE KAITSE- JA KASUTAMISTINGIMUSED.. 40

6. ARHITEKTUURIVÕISTLUSE KORRALDAMISE NÕUE.. 40   (docx)

7. HALJASTUS.. 41   (docx)

7.1. ÜLELINNALISED PUHKE- JA VIRGESTUSALAD.. 41

  7.1.1. Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala. 41

  7.1.2. Pääsküla raba. 42

  7.1.3. Harku mets ja raba. 42

  7.1.4. Viljandi mnt ja Ülemiste järve äärsed metsad. 42

7.2. ASUMISISESED HALJASALAD.. 43

7.3. TÄNAVA- JA PARKLAHALJASTUS. 44

7.4. ROHEKORIDORID.. 45

7.5. ROHEVÕRGUSTIKU ARENGUALAD.. 46

7.6. KALMISTUD.. 46

7.7. REKULTIVEERIMISE TEEL SAADAVAD ROHEALAD.. 46

8. SOTSIAALNE INFRASTRUKTUUR.. 47   (docx)

8.1. SOTSIAALHOOLEKANNE. 47

8.2. TERVISHOIUASUTUSED.. 47

8.3. KOOLIEELSED LASTEASUTUSED.. 48

8.4. ÜLDHARIDUSKOOLID.. 49

8.5. HUVIKOOLID.. 49

8.6. KULTUURIASUTUSED.. 49

8.7. SPORT JA LIIKUMISHARRASTUS. 50

8.8. NOORTEKESKUSED.. 50   (docx)

9. TÄNAVAVÕRK, LIIKLUSKORRALDUS JA ÜHISSÕIDUKILIINID.. 51   (docx)

9.1. LIIKLUSKORRALDUSE ÜLDPÕHIMÕTTED.. 51

9.2. PÕHI- JA KÕRVALTÄNAVAD.. 51

9.3. ÜHISTRANSPORT. 52

9.4. RAUDTEED.. 53

9.5. KERGLIIKLUSTEED.. 54

9.6. PARKIMINE. 54

10. TEHNOVÕRGUD.. 55   (docx)

10.1. VEEVARUSTUS JA KANALISATSIOON. 55

  10.1.1. VEEVARUSTUS.. 55

  10.1.2. KANALISATSIOON.. 57

10.2. SADEMEVEEKANALISATSIOON. 58

10.3. ELEKTRIVARUSTUS. 59

10.4. TÄNAVAVALGUSTUS. 60

10.5. KAUGKÜTE. 61

10.6. GAASIVARUSTUS. 62

11. ÕIGUSAKTIDEST TULENEVAD ULATUSLIKUMAD MAAKASUTUSE,
      MAA-ALADE PLANEERIMISE JA EHITAMISE PIIRANGUD
.. 63   (docx)

11.1.  RAUDTEE KAITSEVÖÖND.. 63

11.2.  TEE KAITSEVÖÖND.. 64

11.3.  ELEKTRILIINIDE KAITSEVÖÖND.. 64

11.4.  SIDEEHITISE KAITSEVÖÖND.. 65

11.5.  ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONI KAITSEVÖÖND.. 65

11.6.  GAASIPAIGALDISE KAITSEVÖÖND.. 65

11.7.  KAUGKÜTTEVÕRGU EHITISE KAITSEVÖÖND.. 66

11.8.  VEEKOGUDE KAITSE. 66

11.9.  PUURKAEVUDE SANITAARKAITSEALA. 76

11.10. KINNISMÄLESTISED JA NENDE KAITSEVÖÖNDID.. 76

11.11. KAITSTAVAD LOODUSOBJEKTID JA NENDE KAITSEVÖÖNDID.. 76

11.12. KALMISTUTE KAITSEVÖÖND.. 78

11.13. MAAVARAD.. 79

11.14. PÄÄSKÜLA PRÜGILA JA JÄÄTMEKÄITLUS. 80

11.15. RADOONIOHTLIKUD PIIRKONNAD.. 81

11.16. MÜRAOHTLIKUD PIIRKONNAD.. 82

11.17. ÕHUKVALITEET. 83

11.18. JÄÄKREOSTUS. 83

11.19. RIIGIKAITSELISED EHITISED.. 83

12. KURITEGEVUSRISKIDE ENNETAMINE PLANEERIMISE KAUDU.. 84   (docx)

13. ERIOTSTARBELISTE ALADE ARENGUSUUNAD.. 85   (docx)

14. KESKKONNAMÕJU STRATEEGILISE HINDAMISE ARUANDES ESITATUD
       ETTEPANEKUD PLANEERINGULAHENDUSE TÄIENDAMISE KOHTA
.. 87   (docx)

14.1  Looduskeskkonna mõju leevendavad meetmed. 87

15. ÜLDPLANEERINGU ELLUVIIMISE MAJANDUSLIKUD VÕIMALUSED.. 94   (docx)

16. KASUTATUD MATERJALID.. 95   (docx)

 


I. PÕHIKAARDID

Põhikaart 1    Maakasutus   (pdf, 13,5 MB)

Põhikaart 2    Rohevõrgustik   (pdf, 10,8 MB)

 

II. TEEMAKAARDID

Kaart 1           Asendiskeem   (pdf, 0,3 MB)

Kaart 2           Piirangud ja väärtused   (pdf, 20,2 MB)

Kaart 3           Sotsiaalne infrastruktuur   (pdf, 1,9 MB )

Kaart 4           Teed   (pdf, 1,8 MB)

Kaart 5           Kergliiklusteed   (pdf, 7,2 MB)

Kaart 6           Ühistransport   (pdf, 1,8 MB)

Kaart 7           Miljööväärtuslikud hoonestusalad   (pdf, 3,4 MB)

Kaart 8           Veevarustus  

Kaart 9           Kanalisatsioon  

Kaart 10         Sademeveekanalisatsioon   (pdf, 1,7 MB)

Kaart 11         Elektrivarustus   (pdf, 0,4 MB)

Kaart 12         Gaasivarustus  

Kaart 13         Kaugküte  

 

III. LISAKAARDID

Lisakaart 1     Kehtestatud ja menetletavad detailplaneeringud (seisuga jaanuar 2017)   (pdf, 12,0 MB)

Lisakaart 2     Maaomand (seisuga veebruar 2016)   (pdf, 1,3 MB)

Lisakaart 3     Maa sihtotstarve (seisuga jaanuar 2017)   (pdf, 10,9 MB)

 


SISSEJUHATUS

Nõmme linnaosa üldplaneeringu koostamine algatati Tallinna Linnavolikogu 22. veebruari 2001 otsusega nr 46 „Nõmme linnaosa üldplaneeringu algatamine”.

Üldplaneeringu koostamisel on järjepideva ruumilise arengu eesmärgil võetud aluseks varem koostatud linnaosa ruumilist arengut suunavad dokumendid, eelkõige Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud „Tallinna üldplaneering” ja 28. oktoobri 2004 määrusega nr 36 kinnitatud „Nõmme linnaosa ehitusmäärus”. Nõmme linnaosa üldplaneeringu kehtestamisel muutuvad nimetatud dokumendid linnaosa piires kehtetuks. Tallinna Linnavolikogu 19. veebruari 2015 otsusega nr 32 kehtestatud teemaplaneering „Nõmme-Mustamäe maastiku­kaitseala puhkevõimaluste planeerimine” jääb linnaosa territooriumil kehtima.

Nõmme linnaosa üldplaneeringu on koostanud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti linna peaarhitekti büroo töörühm. Paralleelselt üldplaneeringuga on koostatud ka Nõmme linnaosa üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine (edaspidi KSH), mille põhjal on üldplaneeringut täiendatud. KSH tegi Osaühingu Alkranel töörühm.

Üldplaneeringu koostamist alustati 2000. aastal Tallinna Linnaplaneerimise Ameti tellimusel Arhitektibüroo Koot & Koot OÜ ja Osaühingu E-Konsult ühistööna. Planeering oli põhiosas koostatud 2002. aastaks, kuid lõpetamine takerdus teede- ja transpordilahenduste teemalistesse erimeelsustesse ning planeeringu koostamine katkestati. 2008. aastal jätkati Nõmme linnaosa üldplaneeringu koostamist, võttes aluseks 2002. aasta versiooni, sh sellest eraldi osana kehtestatud Nõmme linnaosa ehitusmääruse. 2012. aastal koostati Nõmme Linnaosa Valitsuse tellimusel üldplaneeringule ekspertiis, mille põhiliste järelduste ja ettepanekutega on arvestatud.

Tulevikus on linnaosa üldplaneering aluseks linnaosa territooriumi edasisele kasutamisele ja elukeskkonna kujundamisele. Üldplaneeringus täpsustatakse elamualade, ettevõtlus- ja tootmisalade, avalikult kasutatavate ja sotsiaalobjektide alade, rohealade jms paiknemist, arvestades seadustes kehtestatud piiranguid.

Üldplaneeringu koostamisel on analüüsitud olemasolevat olukorda ja paikkonna eripärast tulenevaid võimalusi, millest lähtudes on valitud linnaosa edasise ruumilise arengu üldeesmärgid. Nõmme linnaosa üldplaneering on aluseks detailplaneeringutele, mis üldplaneeringu jõustumise ajaks ei ole vastu võetud. Algatatud, kuid vastuvõtmata detailplaneeringu ja üldplaneeringus sätestatud tingimuste vastuolu korral kaalub ja analüüsib Tallinna Linnaplaneerimise Amet algatatud planeeringu sobivust keskkonda igal üksikjuhul eraldi, arvestades nii õiguskindluse põhimõtet, õiguspärast ootust kui ka avalikku huvi, ning esitab õigusakti eelnõu linnavalitsusele ja linnavolikogule kehtestamiseks. Kehtestatud ja vastuvõetud detailplaneeringutele üldplaneeringu tingimused ei laiene.

Üldplaneeringus viidatud õigusaktid on üle vaadatud, et kontrollida nende ajakohasust, ja üldplaneeringus esitatud andmed vastavad linnaosa tegelikule olukorrale.