Eesti Elektroonikaühing (EEÜ)
Estonian Electronics Society

M  E  S
Mõõte-elektroonika sektsioon / Section of Electronic Measurements

 T Ö Ö K O O S O L E K  /  M E E T I N G
16. mail 2003. aastal / on May 16, 2003 
algusega kell 16.00 / beginning at 16.00

TTÜ Elektroonikainstituudis / in the Institute of Electronics at the TTU
Mõõte-elektroonika õppetooli / the Chair of Electronic Measurements
Mõõte(elektroonika) / the (Electronic) Measurements
laboratooriumis / laboratory
L - II - 2 1 2.

K a v a / P r o g r a m m e
Preliminary

Ülle Voolaine, mõõte-elektroonika magistrant,   Ants Ronk, TTÜ ELIN vanemteadur.
Mõnede adaptiivse Fourier'-analüsaatori variantide koonduvusomaduste uurimine.


D i s k u s s i o o n i d :
Võimalikud on diskussioonid kohapeal väljapakutavatel teemadel.

Sektsiooni koosolek on lahtine.

Juhataja: Ants Ronk.


Ü l d i n e   e l e k t r o o n i k a s e k t s i o o n   toimub Rahvusvahelise Telekommunikatsioonipäeva puhul korraldatava konverentsi Ringhääling 2003 raames.
The General Electronics Section will be held in frames of the Conference Broadcasting 2003.


Vaadake ka / See also 
Biomeditsiinielektroonika sektsiooni töökoosolek 16. mail 2003. / Meeting of the Biomedical Electronics Section on May 16, 2003.
17. mail 2002 toimunud eelmine töökoosolek ja "Workshop(s) on Electronics 2002".
The preceeding meeting on May 17, 2002 and the "Workshop(s) on Electronics 2002". 

Töökoosolek on ühtaegu ka 2003. aasta Workshop(s) on Electronics'i Mõõte-elektroonika alane workshop.
This meeting will be taken as the Workshop on Electronic Measurements, one of the WorkShop(s) on Electronics to be held in the year 2003.Fax: +372 6202151       Phone: +372 6202160       E-mail: parveto@edu.ttu.ee.
Postiaadress:   EEÜ Mõõte-elektroonika sektsioon (MES).
Mõõte-elektroonika ôppetool, Elektroonikainstituut, Tallinna Tehnikaülikool
Ehitajate tee 5,  19086 Tallinn,  Estonia
( Võib kasutada ka Elektroonikaühingu üldist postiaadressi: MES, EEÜ, p.k. 6, 10502 Tallinn, Estonia )

MES  töögrupid:
Sünkroonmõõtetehnika - juht: Ants Ronk;
Elektronmõõtesüsteemid - juht: Mart Min;
Mitte-elektriliste suuruste mõõtmine - juht: Jaan Pilt;
DSP-põhjalised mõõtevahendid - juht: Olev Märtens.              


Teised  elektroonikasektsioonid:
Biomeditsiinielektroonika sektsioon   - juhataja: Toomas Parve;
Mikroelektroonika sektsioon   - juhataja: Toomas Rang.


WWW Site (URL) of the page is http://elve.le.ttu.ee/EEU-Elec/MEs/Meetings/030516.htm.

Koostas: Toomas Parve,   26.08.2002.   Last revised: 15.05.2003. T.Parve